Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Informacja o rozdziale miejsc i zasadach kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

1. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów, w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

2. Reklamacje i odwołania w sprawie przyznania miejsca dla małżeństw można składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów do piątku 30 czerwca 2018 r.

3. Przyznane miejsca uprawniają studentów do rezerwacji pokoju we wskazanym domu studenckim.

4. Informacja o procedurze i terminach rezerwacji miejsc zostaną ogłoszone bezpośrednio w domach studenckich oraz na stronie internetowej Działu Domów Studenckich (www.drugidom.pwr.edu.pl) oraz Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (www.prs.pwr.edu.pl)

5. Studenci aktualnie mieszkający w domach studenckich mają obowiązek rozliczenia wszelkich należności za DS w terminie do 30 czerwca 2018 r. Studenci pozostający do końca letniej sesji egzaminacyjnej powinni rozliczyć się do 12 lipca 2018 r.

6. Kierownicy domów studenckich sporządzą listy dłużników i przekażą do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów w terminie do poniedziałku 18 lipca 2018 r. Dłużnicy utracą miejsca na rok 2018/2019. Miejsca zwolnione pozostaną w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.

7. Studenci, którzy otrzymali promesy na nowy rok akademicki zobowiązani są do wpłaty kaucji do 15 sierpnia 2018 r.

8. Dział Domów Studenckich do 22 sierpnia 2018 r. prześle do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów listy studentów, którzy wpłacili kaucję gwarancyjną. Studenci, którzy nie wpłacili kaucji, a znaleźli się na liście promes utracą promesę z mocy regulaminu. Odzyskane miejsca pozostają w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.

9. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów rozdzieli miejsca dla kandydatów przyjętych na I rok studiów, rozpoczynających naukę w październiku
w terminie, który zostanie ogłoszony do 28 lipca 2018 r.

10. Odwołania studentów od decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenckim oraz indywidualne prośby o przydzielenie miejsca w ramach rezerwy Prorektor ds. Studenckich rozpatrzone zostaną w następujących terminach:

– do 20 lipca 2018 r. dla studentów indywidualnych lat wyższych;
– w ogłoszonym do 28 lipca 2018 r. terminie dla małżeństw studenckich, kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz podania o przydzielenie pokojów jednoosobowych.

Rozpatrywane będą wyłącznie odwołania zawierające:

• wniosek o przyznanie miejsca w DS z obliczoną ilością punktów potwierdzoną przez Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów;
• uzasadnienie powodu odwołania.

11. Termin ogłoszenia wyników odwołań:

– do 23 lipca 2018 r. dla studentów indywidualnych lat wyższych;
– w ogłoszonym do 28 lipca 2018 r. terminie dla małżeństw studenckich, kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz podania o przydzielenie pokojów jednoosobowych.

12. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów prześle do Działu Domów Studenckich skierowania zbiorcze (w formie elektronicznej) w terminie do 19 września 2018 r. do godz.1500. Skierowania zbiorcze powinny wyczerpywać pełny limit miejsc przyznanych wydziałowi.

13. Kwaterowanie studentów rozpocznie się 25 września (opłata od dnia zakwaterowania) i potrwa, aż do 4 października. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl.

14. Studenci I roku, w przypadku dni wstępnych przed 25 września będą mogli zakwaterować się w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dni wstępne.

15. Studenci skierowani do domów studenckich mają obowiązek zakwaterować się
w terminie do 4 października.

16. Kierownicy Domów Studenckich przekażą do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów wykazy miejsc niewykorzystanych do 5 października 2018 r., do godziny 1200.

17. Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów rozpocznie wydawanie skierowań indywidualnych na miejsca niezakwaterowane od dnia 8 października 2018 r.

Wróć