Kontakt


Dział Stołówek Studenckich

ul. Hoene-Wrońskiego 10
50-376 Wroclaw
budynek C-18
  
www.sks.pwr.wroc.plBIURO tel. 71 340 7527

Paweł Strugacz - Kierownik Działu Stołówek Studenckich
e-mail: pawel.strugacz@pwr.edu.pl   

Magdalena Kułażyńska-Hajdun - Specjalista
e-mail:  magdalena.kulazynska@pwr.edu.pl   
ROZLICZENIA
Wioletta Krutyj – Samodzielny Referent ds. księgowości
tel. (71) 340 7808
e-mail: wioletta.krutyj@pwr.edu.pl

REZERWACJE
tel. (71) 340 7530
e-mail: sks@sks.pwr.wroc.pl

Martyna Przygódzka e-mail:  martyna.przygodzka@pwr.edu.pl  

Informacje

Do zakresu zadań Działu Stołówek Studenckich należy:

  • zarządzanie stołówkami  studenckimi Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Samorządu Studenckiego;
  • przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach zbiorowego, zrównoważonego i pełnowartościowego żywienia studentów w tym promowanie zasad właściwego odżywiania;
  • przygotowywanie analizy kosztów wydawanych posiłków w ramach zbiorowego żywienia;
  • przygotowywanie planu  zamówień dla Działu Stołówek Studenckich oraz jego realizacja;
  • prowadzenie ewidencji pomocniczej  dokumentów finansowych na potrzeby Działu Stołówek Studenckich i przekazywanie ich  do weryfikacji przez Dział Rozliczeń Funduszy i Dotacji Studenckich w zakresie właściwego wydatkowania środków;
  • prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej dla potrzeb Działu Stołówek Studenckich;
  • przygotowywanie zasad i regulacji formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących działania stołówek studenckich Politechniki Wrocławskiej;
  • przygotowywanie i zawieranie umów cywilno–prawnych dotyczących  realizacji zadań w Dziale Stołówek Studenckich  w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm żywieniowych na terenie stołówek studenckich;
  • zarządzanie  mieniem będącym w dyspozycji Działu Stołówek Studenckich, w tym przeprowadzanie kasacji.
Wróć