Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Informacja ws. rozdziału miejsc w DST-22 na rok akademicki 2019/2020 dla doktorantów

Niniejsza informacja dotyczy jedynie rozdziału miejsc w DST-22 (i DST-9), budynek T-14 podlega osobnej administracji i w celu uzyskania informacji o możliwości kwaterunku należy się kontaktować bezpośrednio z administracją tego obiektu.

 

W ramach budynku T-22 istnieje możliwość otrzymania przydziału całego pokoju lub modułu (wyłącznie dla rodzin z dziećmi).

 

Wnioski dostępne są na stronie http://www.doktoranci.pwr.edu.pl/ w zakładce “Moje studium” > “Zaświadczenia i wnioski”.

 

W górnej części wniosku należy wybrać jedną z opcji zakwaterowania: pokój/pokój małżeński/moduł rodzinny. Opcja „miejsce w pokoju” przestaje obowiązywać.

 

Do wniosku o pokój małżeński należy dołączyć kserokopię aktu małżeństwa/zaświadczenia
o wyznaczonym terminie ślubu (termin nie może być późniejszy niż 30 września br.).
W przypadku osób wnioskujących o moduł rodzinny wniosek należy uzupełnić o dokumenty przewidziane dla wniosków o pokój małżeński oraz kserokopie odpisu aktu urodzenia dziecka. Obowiązek dołączenia kopii powyższych dokumentów (oryginały do wglądu) dotyczy wszystkich osób. Rodziny spodziewające się narodzin dziecka mogą otrzymać przydział dwóch pokoi, które po dostarczeniu aktu urodzenia zostanie przekształcony w moduł rodzinny.

 

Zgodnie z prośbą Rady Doktorantów zostanie umożliwione doktorantom staranie się o przydział pokoju w Domu Studenckim T-9 (domu studenckim dla rodzin studenckich). O przydział do tego domu studenckiego mogą starać się doktoranci pozostający w związku małżeńskim i/lub wychowujący dzieci. Zainteresowane osoby winne są dołączyć do podania pisemną prośbę o przydzielenie miejsca w DST-9 w ramach rezerwy Prorektora ds. Studenckich. Ponieważ rozdział miejsc w ramach rezerwy nie ma charakteru rankingowego, ważnym jest aby we wniosku zawrzeć uzasadnienie prośby.

O ile we wniosku nie zostanie zawarte inaczej, w pierwszej kolejności zarezerwowane zostanie miejsce w DST-22, a w przypadku pozytywnej decyzji Prorektora ws. miejsca w DST-9, promesa zostanie zamieniona. Doktoranci zainteresowani zakwaterowaniem jedynie w DST-9, proszeni są o zawarcie tej informacji we wniosku.

 

Aktualni uczestnicy studiów doktoranckich

 

Podania osób aktualnie realizujących studia doktoranckie będą przyjmowane w terminie od 4 do 18 czerwca 2019 roku.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów
i Doktorantów (bud. C-13, pok. 1.01) do dnia 18 czerwca br. W celu uniknięcia ew. problemów wynikających ze zbyt późnego przesłania wniosku, prosimy o nie odkładanie tego na ostatnią chwilę.

 

Podania złożone po terminie będą uwzględniane w miarę dostępności wolnych miejsc na podstawie kolejności zgłoszeń, nie wcześniej jednak jak po rozdziale miejsc dla kandydatów.

 

Lista promes (podania złożone w terminie) zostanie ogłoszona do końca czerwca br. Lista ze szczegółową informacja zostanie opublikowana na stronie www.prs.pwr.edu.pl. Zakwaterowanie będzie możliwe od dnia ogłoszenia ww. listy.

 

Szkoły Doktorskie!!!

Osoby kandydujące na studia w Szkole Doktorskiej będą miały możliwość składania podań o miejsce w domu studenckim od dnia 18 czerwca do dnia 3 lipca 2019 roku.

Kandydacie do Szkoły Doktorskiej w przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez portal doktoranci.pwr.edu.pl mogą wypełnić wzór podania pdf. Wystarczy uzupełnić pierwszą stronę podania. W przypadku wniosku o miejsce małżeńskie/moduł rodzinny prosimy o odręczne naniesienie zmiany na podaniu.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (bud. C-13, pok. 1.01) do dnia 3 lipca br. W celu uniknięcia ew. problemów wynikających ze zbyt późnego przesłania wniosku, prosimy o nie odkładanie tego na ostatnią chwilę.

Podania złożone po terminie będą uwzględniane do wyczerpania miejsc na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Lista promes dla zakwalifikowanych kandydatów (podania złożone w terminie) zostanie ogłoszona do 15 lipca br. Ponieważ numery albumu kandydatom zostaną przypisane dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji o przyjęciu (wrzesień 2019), do każdego kandydata będziemy przesyłać indywidualną informację ws. promesy. Z tego powodu prosimy aby każdy kandydat napisał na wniosku adres mailowy. Zakwaterowanie będzie możliwe od dnia ogłoszenia ww. listy.

 

 

Informacje ogólne

Wnioski wysyłane drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą pocztową na adres umieszczony na końcu informacji. Na potrzeby niniejszego rozdziału miejsc, znaczenie ma data wpłynięcia a nie wysłania podania.

 

Miejsca rozdzielane będą do całkowitego wykorzystania miejsc. W przypadku większej liczby chętnych znaczenie będzie miał termin złożenia podania.

 

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, które wymagają zakwaterowania w pokojach przystosowanych do ich indywidualnych potrzeb istnieje możliwość zakwaterowania w innym domu studenckim, posiadającym odpowiednie pokoje. Konieczność zakwaterowania w takim pokoju musi być zgłoszona i udokumentowana wraz z wnioskiem o miejsce.

 

W celu ułatwienia przebiegu procesu zbierania wniosków potwierdzenie pobierania nauki przez Dział Nauczania / Szkołę Doktorską zostanie dokonane zbiorowo po zakończeniu przyjmowania wniosków (czyt. nie ma potrzeby uzyskiwania indywidualnych potwierdzeń na wnioskach) dotyczy to jedynie wniosków złożonych w terminie.

 

Rezerwacja pokoi możliwa będzie po zakończeniu procesu przyznawania miejsc
w administracji budynku. Dane kontaktowe ukażą się na stronie www.prs.pwr.edu.pl.

 

W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich.

 

Adres:

Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Politechnika Wrocławska

Wyb. Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

 

Wróć