Kontakt


Dział Studencki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek H-14, pokój 1.07

Biuro Informacji Studenckiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-1, pokój 142
tel. 71 320 43 21
bis@pwr.edu.pl

Michał Skalny - kierownik działu
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Anna Krzemianowska -specjalista ds. finansowych
tel. (71) 320 22 72
e-mail: anna.krzemianowska@pwr.edu.pl   

Agata Bartnik-Pietruszka - samodzielny referent
tel. (71) 320 22 72
e-mail: agata.bartnik-pietruszka@pwr.edu.pl   

Marta Malinowska - specjalista
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: marta.prus-malinowska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Sadowska-Karolewska - samodzielny referent ds. studenckich
tel. (71) 320 22 72,
e-mail: agnieszka.sadowska-karolewska@pwr.edu.pl   

Wojciech Wodo - specjalista,
opiekun DKF "Politechnika"
e-mail: wojciech.wodo@pwr.edu.pl   

Małgorzata Sapiecha-Muzioł - specjalista, dyrygent Akademickiego CHóru PWr
e-mail:  malgorzata.sapiecha-muziol@pwr.edu.pl  

Łukasz Ptaszek - samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń
e-mail:  lukasz.ptaszek@pwr.edu.pl  

Wojciech Nycz - specjalista, instruktor muzyk
e-mail:  wojciech.nycz@pwr.edu.pl  

Katarzyna Krzywniak - specjalista, dyrygent Orkiestry PWr
e-mail:  katarzyna.krzywniak@pwr.edu.pl  

Marta Kierska-Witczak - specjalista, dyrygent chóru
e-mail:  marta.kierska-witczak@pwr.edu.pl  

Adrian Janisio - specjalista ds. filmu
e-mail:  adrian.janisio@pwr.edu.pl  

Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

Informacja na temat wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 – tryb zgłaszania kandydatur do Rektora

Część I – Informacje ogólne

 1. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące przepisy:
  1. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.
   w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
   i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) zwane dalej Rozporządzeniem.
 2. Zgodnie z ww. przepisami, wyłączne prawo do złożenia wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów Politechniki Wrocławskiej przysługuje Rektorowi Uczelni.
 3. Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa Uczelnia w niniejszym Piśmie Okólnym.
 4. O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi Stypendium decyduje Rektor Uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w Rozporządzeniu.

Cześć II – Tryb zgłaszania kandydatur przez studentów

 1. Student, który w myśl przepisów Rozporządzenia wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, ma prawo zgłosić swoją kandydaturę do Rektora o przyznanie stypendium ministra dla studentów.
 2. W celu skutecznego zgłoszenia Rektorowi swojej kandydatury, student zobowiązany jest
  w terminie do 27 września 2019 roku:

  1. wypełnić elektronicznie (niedopuszczalny jest skan) i przesłać na adres janina.jasinska@pwr.edu.pl, wniosek o przyznanie Stypendium word. Wniosek powinien być uzupełniony w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo (z wykorzystaniem generatora prawidłowych opisów ex) oraz opisany jako „wniosek stypmin PWr_nazwisko imię” (bez polskich znaków).
  2. dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału:
   • wydrukowaną wersję ww. wniosku;
   • wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie studenta, którego wzór udostępniony jest na stronie Ministerstwa oraz Uczelni;
   • spełniające wymagania Rozporządzenia potwierdzenia znaczących osiągnięć. Potwierdzenia powinno zawierać opis, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1a – skan stron publikacji X”, „2a – oświadczenia organizatora wydarzenia Y”.
  3. Zgłoszenia przekazane po terminie lub w sposób niekompletny nie będą uwzględniane.

 

UWAGA Problemy z “Generatorem prawidłowych opisów”

W udostępnionym na dzień 23 sierpnia 2019 roku przez MNiSW pliku excel do generowania prawidłowego opisu osiągnięć, można było się natknąć na następujące problemy:

 1. daty osiągnięć powinny być wprowadzane w formacie RRRR-MM-DD;
 2. wprowadzenie dat przy opisie:
  • projektu,
  • referatu,
  • autorskich wystaw plastycznych

powodowało wystąpienie błędu opisu. O ile błąd nie zostanie usunięty, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie opisu bez wprowadzania daty i poprawienie tej informacji we wniosku.

 

 

 

 

Wróć