Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Październikowy rozdział miejsc niezakwaterowanych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2016 roku do 4 października 2016 roku, do godziny 12:00 będą przyjmowane podania o miejsce w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej rozdzielanych w ramach puli miejsc niezakwaterowanych.

Uzupełniony wniosek o przyznanie miejsca według wzoru z poniższego linka należy dostarczyć ww. terminie do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (bud. C-13, pok. 1.01).

Wniosek   w   pdf

Wyniki rozdziału miejsc zostaną ogłoszone dnia 7 października do godziny 15:30. Zakwaterowanie w ramach niniejszego rozdziału będzie możliwe w dniach 10 – 12 października 2016 roku. Niezakwaterowanie w powyższym terminie będzie skutkować utratą przydzielonej promesy. W takim przypadku możliwość otrzymania miejsca otrzymuje, kolejna osoba z listy (jedynie w ramach studentów Politechniki). O możliwości otrzymania miejsca w domu studenckim, kolejne osoby z listy będą informowane drogę telefoniczną. Brak możliwości kontaktu telefonicznego, będzie skutkował wybraniem kolejnej osoby z listy.

Rozdział będzie miał charakter konkursowy. W ramach konkursu decydujące znaczenie będzie miała całkowita odległość od miejsca zamieszkiwania. W sytuacjach spornych o miejscu na liście rankingowej decydować będą wyniki w nauce/wskaźnik rekrutacyjny, liczony zgodnie z punktową oceną sytuacji studenta.

Podania będą rozpatrywane według poniższego schematu:

1. Studenci Politechniki Wrocławskiej:

1.1. Studenci stacjonarni:

1.1.1. 25% miejsc dla studentów 1 roku;

1.1.2. 75% miejsc dla studentów wyższych lat.

1.2. Studenci niestacjonarni;

1.3. Uczestnicy wymian studenckich na Politechnice Wrocławskiej.

2. Studenci wrocławskich uczelni, z którymi Politechnika ma podpisane porozumienie o wzajemnym kwaterunku (konieczne dołączenie aktualnego zaświadczenia o nauce).

3. Studenci innych uczelni (konieczne dołączenie aktualnego zaświadczenia o nauce).

 

W przypadku niewykorzystania miejsc w ramach danej grupy, miejsca będą przyznawane osobom z kolejnej grupy studentów.

Zgodnie ze wzorem podania, każdy wnioskujący powinien wskazać dwie preferencje domu studenckiego oraz zadeklarować, czy w przypadku braku możliwości przyznania miejsca w ramach wskazanych preferencji, chce otrzymać promesę do innego domu studenckiego.

Niniejsze zasady zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.

 

 

From 27th of September till 4th of October 2016 (till 12:00) you can apply for a room in dormitories of Wrocław University of Science and Technology.

If you want to apply, fill the form from link below and file it in Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (building C-13, room 1.01) till 4th of October (till 12:00).

Application form w   pdf

We will publish the results on 7th of October (till 15:30). A quartering will be possible from 10th till 12th of October 2016. The accommodation after that date will be impossible. In that case we will contact next person from the list (only if next person is a student of Wroclaw University of Science and Technology) to inform about possibility of accommodation.

Places will be distributed based on the score of total distance from the place of residence. In cases of dispute, grade average/recruitment rate will determine a position on ranking list.

The applications will be processed according to the following schedule:

1. Students of Wroclaw University of Science and Technology:

1.1. Full-time students:

1.1.1. 25% for 1st year students;

1.1.2. 75% for the other students.

1.2. Extramural students;

1.3. Participants of exchange programs at Wroclaw University of Science and Technology.

2. Students of the universities, with which Wrocław University of Science and Technology has signed an agreement on mutual accommodation (public universities, applicant have to join the current certificate of study).

3. Students from the other universities (applicant have to join the current certificate of study).

In case of unused places within the group, unused places will be divided by next group.

According to the application form, each applicant should indicate two preferences dormitory and declare that in the absence of the possibility for a place within the indicated preferences, wants to get place in another dormitory.

These rules were approved by the Vice-Rector for Students Affairs and representatives of the Student Union of Wroclaw University of Science and Technology.

Wróć