Kontakt


Dział Domów Studenckich

ul. Grunwaldzka 59
50-366 Wrocław
tel. 71 340 7551

e-mail do sekretariatu: dds@pwr.edu.pl
kwaterunek doraźny: noclegi@pwr.edu.pl

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl   

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl   

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl   

Kamila Bobryk – p.o. kierownika Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: kamila.bobryk@pwr.edu.pl  

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl   

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl   

Agnieszka Gardyza – kierownik Domu Studenckiego T-22
tel. (71) 340 75 97
tel. portiernia (71) 340 75 99
e-mail: agnieszka.gardyza@pwr.edu.pl   

Klaudia Augustyniak – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: klaudia.augustyniak@pwr.edu.pl  

Rezerwacja pokoi w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

For English scroll down.

Rezerwacja miejsc w pokojach na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest w następujących terminach.

 

Dom Studencki T- 2

Dnia 16 czerwca o godz.: 18:00 (SALA TV) – zapisy na drodze konkursu do pokojów 2-osobowych i dużych 3-osobowych oraz pozostałe pokoje dla obecnych mieszkańców
Dnia 17 czerwca w godz.: 10-12:30 oraz 15:30-22:00  (pokój 227) – zapisy dla wszystkich

 

Dom Studencki T- 4

Zapisy będą odbywać się w pokoju 82, bud. T-4

24.06.2019
19:00-20:00  osoby które w roku akademickim 2019/2020 będą na 2 roku studiów magisterskich oraz zamieszkują aktualnie DS. T-4
20:00-21:00 osoby które w roku akademickim 2019/2020 będą na 1 roku studiów magisterskich/ 4 roku studiów inżynierskich, oraz zamieszkują aktualnie DS. T-4

25.06.2019
19:00-20:00 osoby które w roku akademickim 2019/2020 będą na 2 i 3 roku studiów inżynierskich oraz zamieszkują aktualnie DS. T-4
20:00-21:00 osoby nie zamieszkałe dotychczas w DS.T-4

 

Dom Studencki T- 6

18.06.19, w godzinach 19-21, w pokoju 301, zapisy osób już mieszkających w T-6 na swoje pokoje (te same pokoje), Paweł Rożek,
19.06.19, w godzinach 19-21, w pokoju 301, zapisy osób już mieszkających w T-6, ale zmieniających pokój na dwójki (4-5rok) na trójki wszyscy, Paweł Rożek,
20.06.19, w godzinach 14-19, w sali TV, zapisy osób nie mieszkających w T-6 (z zewnątrz) na dwójki (4-5rok) na trójki wszyscy, Patrycja Kośka.

 

Dom Studencki T- 9

Zapisy na pokoje ustalane są z kierownikiem domu studenckiego.

 

Dom Studencki T- 15

Poniedziałek 17.06.2019 w godzinach 20-22 dla osób aktualnie zamieszkujących DST-15 i niezmieniających pokoju
Środa 19.06.2019 w godzinach 20-22 dla osób chcących zmienić zamieszkiwany pokój oraz osób aktualnie nie zamieszkujących DST-15
Zapisy będą odbywać się w świetlicy studenckiej

 

Dom Studencki T-16

15 czerwiec w godzinach 19-21 osoby, które rezerwują te same pokoje
16 czerwiec w godzinach 19-21 pozostałe osoby

 

Dom Studencki T-17

17 – 19.06.2019 w godzinach  10.00-13.00  dla wszystkich (miejsce: administracja DST-22)

 

Dom Studencki T- 19

18.06 – dla studentów, którzy będą chcieli potwierdzić rezerwację w tych samych pokojach
19.06 – dla pozostałych studentów
Zapisy będą odbywać się w godzinach od 9-15.

 

Dom Studencki T-22

17.06.2019  19.00-20.00 dla mieszkańców pozostających w pokojach
18.06.2019  19.00-20.00 dla pozostałych
Sala TV parter

 

 

Reservation of rooms for the academic year 2019/2020 will be possible on the following dates.

Dormitory T- 2
June 16 at 18:00 (TV ROOM) – division by ranking of 2-person and 3-person (bigger ones) rooms  and other rooms for current residents
June 17 from 10:00-12:30 and 15:30-22:00 (room 227) – for others

Dormitory T- 4
Registration will take place in room 82, building T-4
24/06/2019
19:00 – 20:00 students who in the academic year 2019/2020 will be at the second year of Master’s studies and currently reside in DS. T-4
20:00 – 21:00 students who in the academic year 2019/2020 will be at the 1st year of Master’s studies / 4th year of first degree studies, and currently reside in DS. T-4
25/06/2019
19:00 – 20:00 students who in the academic year 2019/2020 will be at the 2nd and 3rd year of first degree studies and currently reside in DS T-4
20:00 – 21:00 people who currently are not resident of DS T-4

Dormitory T- 6
18.06.19, from 19-21, room 301, students currently living in T-6 (people who in the academic year 2019/2020 will be at the second year of Master’s studies), Paweł Rożek,
19.06.19, from 19-21, room 301, students currently living in T-6 (but changing room for two-person room (students who in the academic year 2019/2020 will be at Master’s degree studies / 4th year of first degree studies) for three-person rooms all students, Paweł Rożek,
20.06.19, between the hours of 14-19, in the TV room, records of people who do not live in T-6 (outside) for twos (students who in the academic year 2019/2020 will be at Master’s degree studies / 4th year of first degree studies) for three-person rooms all students, Patrycja Kośka.

Dormitory T- 9
Records for rooms are set with the manager of the student residence.

Dormitory T- 15
17/06/2019 at 20-22 for students currently living in DST-15 and not changing their room

19.06.2019 at 20-22 for people wanting to change the room and people who currently do not live in DST-15
Registration will take place in the student center

Dormitory T-16
15 June, 19-21 persons who book the same rooms
16 June, 19-21 other people

Dormitory T-17
17 – 19/06/2019 between 10:00 and 13:00 for everyone (place: administration DST-22)

Dormitory T- 19
18.06 – for students who want to confirm the reservation in the same rooms
19.06 – for other students
Registration will take place from 9 am to 3 pm.

Dormitory T-22
17/06/2019 19.00-20.00 for current residents staying in “their” rooms
18/06/2019 19.00-20.00 for the other students
TV room ground floor

Wróć