Kontakt


Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
budynek C-13, pokój 1.02 b, 1.01, 1.03, 1.04

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 – 15:00
Wtorek - 8:00 – 15:00
Środa - Brak obsługi
Czwartek - 8:00 – 15:00
Piątek - 8:00 – 15:00
Osoby obsługujące wydziały:

Jarosław Dudek - Specjalista ds. pomocy materialnej W-5 i W-7
tel. (71) 320 43 81
e-mail: jaroslaw.dudek@pwr.edu.pl

Marzena Konewczyńska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-4
tel. (71) 320 44 93
e-mail: marzena.konewczynska@pwr.edu.pl

Renata Korzekwa - Specjalista ds. pomocy materialnej W-10
tel. (71) 320 44 91
e-mail: renata.korzekwa@pwr.edu.pl

Agnieszka Lewandowska - Specjalista ds. pomocy materialnej W-1 i W-11
tel. (71) 320 43 70
e-mail: agnieszka.lewandowska@pwr.edu.pl

Teresa Miętus - Specjalista ds. pomocy materialnej W-2 i W-9
tel. (71) 320 43 80
e-mail: teresa.mietus@pwr.edu.pl

Anna Socha - Specjalista ds. pomocy materialnej W-3 i W-6
tel. (71) 320 44 92
e-mail: anna.socha@pwr.edu.pl

Karolina Żołnacz – Specjalista ds. pomocy materialnej W-12 i W-13
tel. (71) 320 43 71
e-mail: karolina.zolnacz@pwr.edu.pl

Anna Sacha – Specjalista ds. pomocy materialnej, W-8
tel. (71) 320 44 95
e-mail: anna.sacha@pwr.edu.pl

Joanna Herok – Specjalista ds. pomocy materialnej, POLON
tel. (71) 320 22 54
e-mail: joanna.herok@pwr.edu.pl

Osoby kontaktu ogólnego:

Agnieszka Mrówczyńska – Specjalista ds. pomocy materialnej, Komisje odwoławcze
tel. (71) 320 23 96, fax (71) 320 39 25
e-mail: agnieszka.mrowczynska@pwr.edu.pl

Janina Jasińska – Kierownik Działu
tel. (71) 320 44 87 fax (71) 320 39 25
e-mail: janina.jasinska@pwr.edu.pl   

ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY MATERIALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ system pomocy materialnej. Dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów został zastąpiony Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów.

Regulamin dostępny jest na stronie https://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578.

Do najważniejszym zmian w zakresie świadczeń należy zaliczyć (szczegółowe wyjaśnienia poniżej):

 1. Obowiązek dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, w przypadku dochodu niższego niż 528 zł/os. (dochód liczony zgodnie z Regulaminem tj. z uwzględnieniem wszystkich dochodów utraconych i uzyskanych).
 2. Zmiana terminów przyjmowania podań o stypendia socjalne, stypendia rektora oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zmiana progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego.
 4. Zniesienie ograniczeń otrzymywania świadczeń w okresie urlopu/studiowania bez wpisu na semestr.
 5. Zmiana maksymalnego okresu, w czasie którego student ma prawo starać się o świadczenia pomocy materialnej.

 

Ad 1. STYPENDIUM SOCJALNE – ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej
i swojej rodziny
.

Ośrodek Pomocy Społecznej może wystawić ww. zaświadczenie dopiero po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Zgodnie z art. 107 Ustawy o pomocy społecznej rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin:

korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,

– u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie,

– u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie,

– u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi wydania ww. zaświadczenia osobom, które nie korzystają z pomocy ośrodka lub nie ubiegają się o nią. Jeśli student ani jego rodzina nie korzystają z pomocy ośrodka, to w celu otrzymania zaświadczenia, o którym mowa, należy zwrócić się do ośrodka o taką pomoc.

Niedostarczenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego (podstawa prawna – art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej).

 

Ad 2. TERMINY PRZYJMOWANIA PODAŃ

Począwszy od semestru zimowego 2019/2020, obowiązywać będą następujące terminy przyjmowania podań o świadczenia pomocy materialnej:

 • Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  1. Na semestr zimowy – przyznawane jest od miesiąca w którym złożono kompletny wniosek pod warunkiem, że wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca. Wyjątek stanowi październik kiedy to termin na dostarczenie wszystkich dokumentów mija z dniem 20 października (w tym roku 21 października 2019 r. ze względu na niedzielę).
  2. Na semestr letni – przyznawane jest od miesiąca w którym złożono kompletny wniosek pod warunkiem, że wniosek został złożony do 10 dnia miesiąca. Wyjątek stanowi marzec kiedy to termin na dostarczenie wszystkich dokumentów mija z dniem 20 marca.
 • Stypendium rektora dla studentów:
  1. na semestr zimowy od 1 października do 7 października;
  2. na semestr letni w terminie pierwszych siedmiu dni od rozpoczęcia semestru.

 

Ad. 3 ZMIANA PROGU DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO OTRZYMANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

W roku akademickim 2019/2020 wysokość maksymalnego dochodu netto uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1000 zł/os.

 

Ad. 4 ZNIESIENIE OGRANICZEŃ OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ W OKRESIE URLOPU/STUDIOWANIA BEZ WPISU NA SEMESTR

Uprzejmie informujemy, że aktualnie urlop bądź studia bez wpisu na semestr nie stanowią ograniczenia jeśli chodzi o możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

 

Ad. 5 ZMIANA MAKSYMALNEGO OKRESU PRZEZ, KTÓRY STUDENT MA PRAWO STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

Zgodnie z art.  93 ust. 2 pkt. 1) świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora, zapomogi) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Tym samym osoba, której łączny okres wszystkich realizowanych studiów (również poza Politechniką Wrocławską) wynosi 6 lat (12 semestrów akademickich) lub więcej traci prawo do wszystkich ww. świadczeń pomocy materialnej.

Wróć